Vedtægter for ambassadørforeningen ved Randers Bryghus

Foreningens navn: Ambassadørerne ved Bryghuset i Randers A/S
Kommune: Foreningens hjemsted er Randers Kommune 

Foreningens formål:

  • At være ambassadør for Bryghuset i Randers A/S
  • At udbrede kendskabet til Bryghuset i Randers A/S og deres produkter
  • At være bagmand og løfte i flok At være erfagruppe for Bryghuset i Randers
  • At øge medlemmernes kendskab til brygning og produkter
  • At tilbyde medlemmerne aktiviteter, der relaterer sig til øl

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver mandlig person, der er fyldt 18 år og anbefales af to eksisterende medlemmer samt indbetaler indmeldelsesgebyret på kr. 500,-

Foreningens ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 2 op til 5 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling i november måned. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og aftaler indbyrdes opgavefordeling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og afgår efter tur. Genvalg kan ske. Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg.

Bundne ledelsesopgaver

Ledelsen indkalder og forbereder de to årlige generalforsamlinger. Den ordinære generalforsamling afholdes i november måned medens midtvejs generalforsamlingen afholdes i maj/juni måned.

Ledelsen koordinerer om nødvendigt øvrige aktiviteter foreslået af medlemmerne eller ledelsen selv.

Ledelsen forestår det økonomiske, herunder opkrævning af kontingent, registrering af nye medlemmer etc.

Generalforsamling

Indkaldelse til foreningens to generalforsamlinger samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger sker ved email til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden for ordinær generalforsamling i november måned

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i november måned skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Ledelsen halvårsberetning
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Valg af medlemmer til ledelsen
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt
 8. Bryghuset har ordet
På den ikke-ordinære generalforsamling består den faste dagsorden alene af følgende punkter:
 1. Halvårsberetning
 2. Eventuelt
 3. Bryghuset har ordet
 4. Kåring af årets laksekaster

Yderligere punkter, der ønskes behandlet på en af de to generalforsamlinger, indsendes til et ledelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingen

Stemmeret

På generalforsamlingen gives hvert medlem med indbetalt årsgebyr én stemme

Revisor

Foreningen vælger på hvert års ordinære generalforsamling en revisor

Tegningsret

Foreningen tegnes af halvdelen af bestyrelsens medlemmer – dog minimum 2

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling
Hvidsten, 8. november 2019