Aktionær info

På denne side vil vi løbende samle information til dig som aktionær i bryghuset.Kære Aktionær

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bryghuset i Randers A/S CVR 34622825 i henhold til vedtægternes § 6, som afholdes på selskabets adresse:

Langelandsvej 4D, 8940 Randers SV
Mandag d. 27. marts 2023 kl. 18.00 til 21.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år ved bestyrelsesformand Søren Sørensen.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse ved bestyrelsesmedlem John Maul Sørensen.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. På valg er: Mette Bræmer-Jensen – ønsker genvalg
                     Søren Sørensen – ønsker genvalg
                     Jonas Jacobsen – ønsker ikke genvalg
   Da bestyrelsen har et ønske om at være fuldtallig (7 medlemmer) vil bestyrelsen foreslå genvalg af Søren Sørensen og Mette Bræmer-Jensen samt opstille Jesper Poulsen som kandidat.
 1. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Kvist og Jensen.
 2. Eventuelt.

Ønsker til dagsordenspunkter eller forslag til vedtægtsændringer sendes senest 8 dage før generalforsamlingen til bestyrelsens officielle mail: bestyrelse@randersbryghus.dk

Dokumenter fremlagt til gennemsyn

Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor - til gennemsyn af aktionærer - dagsorden og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt årsrapport, påtegning af revisor og direktionens årsberetning og underskrift af årsrapporten. 

Tilmelding

Hver aktie på 1 krone har én stemme. Da alle beslutninger på generalforsamlingen - med undtagelse af vedtægtsændringer - vedtages ved simpelt stemmeflertal, skal der ske forhåndstilmelding samt registrering af eventuelle fuldmagter. Dette sker på mail til Bryghuset på kontakt@randersbryghus.dk, inden mandag 21. marts klokken 10.00.

Øvrigt

I forbindelse med generalforsamlingen serveres pålægsbord samt naturligvis øl og vand. Brygmesteren vil fortælle kort fortælle om to-tre øl i de nye serier.

På bestyrelsens vegne

Søren Sørensen
bestyrelsesformand